Späť

 Písomná informácia pre používateľa

Kaloba® 20 mg filmom obalené tablety

vysušený kvapalný extrakt koreňa muškátu (EPs® 7630)
 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Kaloba 20 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kalobu 20 mg
3. Ako užívať Kalobu 20 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kalobu 20 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Kaloba 20 mg a na čo sa používa?

Kaloba 20 mg obsahuje vysušený kvapalný extrakt koreňa muškátu, Pelargonium sidoides (EPs® 7630). 

Kaloba 20 mg je rastlinný liek, ktorý patrí do skupiny liekov používaných pri bežnom nachladnutí a kašli.

Kaloba 20 mg sa používa  pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest u dospelých, dospievajúcich a detí od 6 rokov. 

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kalobu 20 mg

Neužívajte Kalobu 20 mg

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Kalobu 20 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

Ak sa váš stav nezlepší v priebehu jedného týždňa, ak máte zvýšenú teplotu trvajúcu niekoľko dní, poruchu funkcie pečene rôzneho pôvodu alebo v prípade dýchavičnosti, alebo ak sa objaví krvavý hlien, poraďte sa s lekárom.

Deti
Používanie lieku sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov.

Iné lieky a Kaloba 20 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 

K dispozícii nie sú žiadne údaje o vzájomnom pôsobení s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. 

Kaloba 20 mg sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože k dispozícii nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním lieku v týchto obdobiach.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Kaloba 20 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Kaloba 20 mg obsahuje monohydrát laktózy (typ cukru)
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

3. Ako užívať Kalobu 20 mg?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kaloba 20 mg filmom obalené tablety sú na vnútorné použitie (cez ústa).

Odporúčaná dávka je:

Kaloba 20 mg sa užíva nerozhryzená s trochou tekutiny (pokiaľ je možné s pohárom vody). Tablety sa nemajú užívať poležiačky.

Dĺžka liečby:
Po odoznení príznakov ochorenia sa odporúča pokračovať v liečbe Kalobou 20 mg ešte niekoľko dní, aby nedošlo k návratu ochorenia. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.

Ak užijete viac Kaloby 20 mg, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Kalobu 20 mg:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní Kaloby 20 mg tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledovné vedľajšie účinky zahŕňajú všetky reakcie, ktoré sa vyskytli počas liečby Kalobou 20 mg.

Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:
- Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
- Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
- Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
- Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
- Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
- Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Menej časté:

Zriedkavé:

Veľmi zriedkavé:

Neznáme:

Ako postupovať v prípade vedľajších účinkov?
Ak spozorujete príznaky precitlivenosti, ako sčervenanie kože spolu so svrbením, prerušte užívanie Kaloby 20 mg a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol posúdiť závažnosť príznakov a rozhodnúť o nevyhnutných opatreniach. Ak sa prejavy precitlivenosti vyskytli, liek opätovne neužívajte.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti lieku.

 

5. Ako uchovávať Kalobu 20 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Kaloba 20 mg obsahuje
Liečivo je vysušený kvapalný extrakt (1:8-10) koreňa muškátu, Pelargonium sidoides (EPs® 7630). Extrakčná látka: 11% etanol (m/m).

Každá tableta obsahuje 20 mg vysušeného kvapalného extraktu koreňa muškátu, Pelargonium sidoides (EPs® 7630).

Ďalšie zložky sú maltodextrín, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, zrážaný oxid kremičitý, stearan horečnatý, hypromelóza 5 mPas, makrogol 1500, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), mastenec, simetikón, metylcelulóza, kyselina sorbová.

Ako vyzerá Kaloba 20 mg a obsah balenia:
Kaloba 20 mg sú okrúhle, filmom obalené tablety červenohnedej farby. 

Kaloba 20 mg sa dodáva vo veľkostiach balení 15, 20, 21, 30 a 42 filmom obalených tabliet. 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava
tel.: +421-2/529 24 583

www.schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2019.

Liek je voľne predajný v lekárňach
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.